По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Технології контролю логістичних процесів

Контроль логістичних процесів — це комплексна періодична перевірка середовища логістики, цілей, стратегії та окремих видів діяльності підприємства. Мета логістичного контролю — забезпечення підприємства надійної та достовірної інформації про зовнішнє та внутрішнє логістичне середовище підприємства, у тому числі про стан ринків поставок та збуту, конкурентів, логістичних каналів, очікуваний споживачами рівень логістичного сервісу.

Завдання логістичного технологій контролю у логістиці полягає у створенні умов розробки стратегії логістики підприємства, які б йому отримання довгострокових конкурентних переваг.
Технології контролю логістичних процесів поділяють на зовнішні та внутрішні. Функції зовнішнього логістичного контролю:
1) контроль ринку;
2) контроль споживачів;
3) контроль постачальників;
4) контроль конкурентів;
5) контроль каналів розподілу;
6) контроль діяльності підприємства у сфері екології.

Функції внутрішнього логістичного контролю:
1) аудит виробничих потужностей;
2) аудит фінансово-економічної діяльності;
3) аудит логістичного менеджменту.

 Основне завдання підприємства на ринку – забезпечення сталої конкурентної переваги. Ця перевага характеризується такими основними критеріями: ключові фактори успіху, конкурентні переваги та підтримка цих факторів протягом тривалого часу. Визначивши на основі аналізу логістичного середовища, маркетингового та логістичного контролю свої реальні та потенційні ринкові переваги, підприємство реалізує на підставі обраної логістичної стратегії.

Визначивши на основі аналізу логістичного середовища, маркетингового та логістичного контролю свої реальні та потенційні ринкові переваги, підприємство реалізує на підставі обраної логістичної стратегії. Немає єдиної універсальної логістичної стратегії. Усі відомі стратегічні напрями довгострокового розвитку логістичної діяльності підприємства доповнюють один одного, тоді як усередині кожного можуть бути альтернативні варіанти стратегічного підходу.

Основні напрями та варіанти логістичних стратегій підприємства.
1) Мінімізація логістичних витрат підприємства.
1.1 Стратегія управління запасами: виробництво за низькою собівартістю (гірша стратегія). Ціль такої стратегії полягає у виконанні кожної операції, зводячи до мінімуму використання всіх видів задіяних ресурсів (кадри, запаси, потужності і т.д.). Вона досягається з допомогою забезпечення максимальної ефективності потоків ресурсів: виключення виробничих відходів, мінімізація часу виконання заявок, відмовитися від формування резервних запасів. Стратегія управління витратами - це постійний пошук методів усунення непродуктивних витрат ресурсів через детальний аналіз виробничого процесу на рівні окремих операцій з подальшою відмовою від операцій, що не дають цінності, прагнення обходити необґрунтовані складності, спрощення переміщень, отримання економії в масштабах виробництва. Ця стратегія втрачає свою привабливість в умовах невизначеності та швидких змін умов функціонування підприємства. Ця стратегія не працює в умовах високої конкуренції та високих (твердих) вимог споживачів.

Стратегія з урахуванням тимчасових параметрів. Мета такої логістичної стратегії полягає у забезпеченні швидкої доставки продукції споживачам. Вона виходить із принципу: максимальна швидкість доставки продукції призводить до якісного обслуговування споживачів. До основних переваг даної стратегії відносяться нижчі витрати (за рахунок зниження запасів у ланцюзі постачання, витрат на експедицію). Стратегія підвищення продуктивності. Метою логістичної стратегії такого типу є максимально можливе використання наявних ресурсів. Стратегія спрямовано перерозподіл витрат за умов максимального залучення потужностей, пошук альтернативного використання надлишків.

2) Диференціація товару підприємства. Стратегія диференціації продукції. Випуск продукції споживачі не можуть отримати від інших постачальників (динамічна стратегія). Метою стратегії диференціації продукції є забезпечення високої якості обслуговування споживачів, оперативне реагування на зміну умов на ринку.
 У цій стратегії виділяються два основні аспекти динамічності:
а) Швидкість реагування зовнішні умови. Підприємства, орієнтовані цю стратегію, постійно відстежують потреби клієнтів та оперативно реагують з їхньої зміни.
б) Здатність коригувати логістичні показники з урахуванням запитів окремих споживачів.

Такі підприємства орієнтовані на споживача та здійснюють свою діяльність у таких напрямках:
1. Досягнення найповнішого задоволення запитів своїх споживачів.
2. Забезпечення зручного доступу споживачів до свого підприємства.
3. Постійне визначення потреб клієнтів.
4. Забезпечення гнучкості та оперативного реагування на зміну запитів споживачів.
5. Зміст репутації організації, що забезпечує високу якість роботи.
6. Підтримка після продажних контактів із споживачами на формування доброзичливих відносин.
7. Постійне формування портфеля заявок, підтримання контактів із постійними споживачами, потенційними покупцями, конкурентами.

Основні розділи цього плану такі:
1. Мета - визначається головна мета логістичної діяльності підприємства, визначаються основні необхідні показники діяльності та шляхи їх досягнення.
2. Спосіб - описується спосіб, за допомогою якого досягається поставлена ??мета.
3. Опис — визначається список окремих функцій логістики до виконання розробленого плану, і навіть пов'язані з цим зміни.
4. Ресурси — визначаються ресурси, необхідні виконання плана.
5. Витрати - виконується розрахунок логістичних витрат (як загальних так і за окремими логістичними функціями), а також визначаються основні фінансові показники.
6. Прогноз — описується очікуваний вплив логістичної стратегії на виробничо-господарську діяльність підприємства у цілому, цільові показники.

P/S: Також пропонуємо корисні статті, для Вас і вашої компанії:
Пропонуємо відео тренінг Управління запасами товарів та готової продукції для вашій компанії.
Цікавий відео тренінг транспортна логістика, у вашій компанії.
А також, відео тренінг Економічна безпека Закупівля та Склад, проводить Ярослав Степченков, бізнес експерт